Głównej zawartości

W dniu 13 marca 2018 roku Powiat Stargardzki podpisał z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn.:
„Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 5  Zrównoważony transport 
Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

Planowana wartość projektu wynosi 8,4 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwota 3 mln zł.
Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na październik 2018 r.

Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1704Z od Węzła Stargard drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudowa skrzyżowania, zakres robót obejmuje:
−  przebudowę drogi powiatowej na odcinku 0,97 km;
−  przebudowę i budowę odcinka drogi gminnej;
−  przebudowę istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo;
−  budowę nowych chodników;
−  budowę ścieżek rowerowych;
−  budowę ciągów pieszo - rowerowych;
−  budowę zatok autobusowych;
−  odtworzenie istniejących zjazdów;
−  budowę dróg dojazdowych do posesji;
−  budowę kanalizacji deszczowej;
−  zapewnienie prawidłowego odwodnienia terenu inwestycji;
−  budowę oświetlenia;
−  przebudowę istniejących sieci kolidujących z przebudowywaną drogą;
−  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
−  rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu pod drogą powiatową;
−  oczyszczenie w niezbędnym zakresie istniejących rowów,
−  wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudowywana drogą.

 


Odcinek Lipnik- węzeł Stargard Zachód: Uwaga na utrudnienia! Proponujemy objazdy.

    Długo wyczekiwana przebudowa odcinka drogi powiatowej wiodącego od węzła „Stargard Zachód”  krajowej S 10, do skrzyżowania z drogą gminną w Lipniku stała się faktem. Wykonawca inwestycji  przejął już plac budowy. Celem projektu, który zakłada również budowę ronda w Lipniku, jest usprawnienie  wyjazdu kierowcom z drogi gminnej. Dotąd próba włączenia się do ruchu w tym miejscu była dużym wyzwaniem.